Proiecte - Anul 2010
Anul: 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / Toţi anii

Iniţiativa Civică Locală

Data publicării: Marţi, 15 iunie 2010

Titlul Proiectului: Inițiativa Civică Locală

 
Bugetul: 26,172.00 EUR
 
Finanțatori: SOROS Moldova
 
Grupul ţintă/Beneficiarii direcţi: Reprezentanţii APL oraşelor Căuşeni şi Ştefan Vodă, reprezentanţi ai Organizaţiilor Neguvernamentale. 
Beneficiarii indirecţi: Cetăţenii activi ai oraşelor Căuşeni şi Ştefan Vodă. 
 
Descrierea Problemei: În anul 2008, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) a demarat, cu suportul Fundaţiei Soros Moldova,  proiectul Iniţiativa Civică Căuşeni. Proiectul în cauză a avut un scop dublu. Proiectul a încercat să dezvolte abilităţile de watch-dog ale societăţii civile din oraşul Căuşeni iar pe de altă parte, să consolideze capacitatea Primăriei oraşului Căuşeni de a deveni mai transparentă şi deschisă faţă de participarea cetăţenilor. 
   Proiectul Iniţiativa Civică Locală II a constituit o continuare a proiectului pilot realizat de către CPD cu suportul financiar al Fundaţiei Soros în perioada 2008-2009 în oraşul Căuşeni. Deşi proiectul pilot a decurs cu unele dificultăţi, experienţa din oraşul Căuşeni  a fost una destul de utilă şi a fost decis replicarea acesteia în oraşul Ştefan Vodă.
   Echipa de proiect a decis asupra acestei abordări pornind de la convingerea că principiile bunei guvernări sunt puse în practică într-un mod mai eficient şi rapid atunci când va exista cerere (presiune) din partea cetăţenilor şi ofertă (deschidere) din partea autorităţilor publice locale pentru participarea activă a cetăţenilor, în special când autorităţile deliberează asupra celei mai importante decizii ale sale – bugetul. 
   Dat fiind misiunea de bază a CPD, de a promova principiul egalităţii de şanse în politicile publice din Moldova, echipa de proiect a încercat să sporească înţelegerea importanţei acestui principiu (parte a bunei guvernări) şi instituţionalizarea unor proceduri de bază  de gender mainstreaming, aşa cum şi prevede legislaţia naţională . 
 
Scop şi obiective: Crearea unui cadru favorabil pentru stimularea participării civice a cetăţenilor din oraşul Căuşeni şi oraşul Ştefan Vodă în cadrul procesului decizional local, în special procesul bugetar, pentru a creşte gradului de responsabilizare a APL.
 
Obiectivele:
1. Consolidarea şi intensificarea eforturilor Grupului Civic Căuşeni de a face presiune asupra Primăriei Căuşeni cu scopul de spori gradul de transparenţă a acesteia. 
2. Replicarea experienţei de Watch-dog a Grupului Civic Căuşeni în oraşul Ştefan Vodă. 
 
Rezultate: Realizarea obiectivelor acestui proiect s-a dovedit a fi destul de dificilă. CPD consideră că rata generală de succes a acestui proiect este de 60%. Această apreciere este motivată de următorii factori - în mare parte activităţile din proiect au fost realizate (au fost realizate rapoarte de monitorizare, au fot propuse spre aprobare proceduri de sporire a transparenţei, au fost create instrumente de transparenţă ), totodată, schimbarea la nivelul transparentizării APL a fost una mixtă (APL Căuşeni nu a devenit mai transparentă iar APL Ştefan Vodă a cu siguranţă a devenit mai transparentă). 
În cadrului proiectului au fost realizate următoarele outputs (produse ale activităților proiectului): 
(1) Regulamente privind transparenţa decizională cât şi accesul la informaţii cu caracter public adoptate de către Consiliile Locale ale oraşelor Căuşeni şi Ştefan Vodă. 
 (2) Raport de monitorizare privind aplicarea prevederilor legii privind transparenţa decizională în cadrul Autorităţilor Publice ale oraşului Căuşeni. 
(3) Analiză funcţională şi plan de acţiuni privind transparenţa decizională şi accesul la informaţii realizată în cadrul Autorităţilor Publice Locale din oraşul Ştefan Vodă. 
(4) Pagina web (www.monitorul.md )pentru informaţii cu caracter public pentru cetăţenii din oraşul Căuşeni parţial funcţională . 
(5) Pagina web a primăriei Ştefan Vodă www.primariastefanvoda.md funcţională. 
(6) Plan al Săptămânii Transparenţei realizat. 
(7) Materiale informative în domeniul bunei guvernări pentru cetăţenii din oraşul Ştefan Vodă realizate şi distribuite. 
 
Iar drept outcomes (rezultate obținute): 
(1)  Mai multă informaţie cu caracter public este mai disponibilă cetăţenilor din oraşul Ştefan Vodă (buget, taxe locale, utilizarea resurselor bugetare, deciziile consiliului locali şi dispoziţiile primarului cu caracter public, declaraţii e avere, planuri e acţiuni). Outcome valabil parţial şi pentru cetăţenii oraşului Căuşeni. 
(2) Mai multe decizii de interes public au fost supuse consultării cetăţenilor din oraşul Ştefan Vodă (Cu privire la aprobarea contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare din oraşul Ştefan Vodă, Cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare a capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice a oraşului Ştefan Vodă pentru anii 2011-2013, Cu privire la evaluarea performantelor profesionale ale funcţionarilor publici, Cu privire la punerea în aplicare şi stabilirea taxelor locale pentru anul 2010, privind aprobarea bugetului oraşului pe anul 2011)
(3) Un grup minim de 20 de cetăţeni din oraşele Căuşeni şi Ştefan Vodă şi-au dezvoltat cunoştinţe şi abilităţi de a promova principiile bunei guvernări. 
(4) Un număr minim de 4 mii de cetăţeni ai oraşului Ştefan Vodă   (60% din populaţia oraşului) informaţi despre posibilităţile de participare şi consultare a deciziilor în cadrul Autorităţilor Publice Locale. 

Alte proiecte

Promovarea egalităţii de gen şi buna guvernare la nivel local

Data publicării: Luni, 14 iunie 2010
CPD a lucrat cu 3 oraşe din Moldova (Călăraşi, Rîşcani şi Drochia) să dezvolte capacităţile pentru buna guvernare şi egalitatea de gen. CPD a ajutat autorităţile locale să dezvolte proceduri interne cu privire la buna guvernare, a instruit personalul local şi a oferit sprijin în elaborarea instrumentelor de transparenţă, precum ar fi pagini pagini web, baze de date pentru petiţii. Proiectul a fost sprijinit financiar de Balkan Trust for Democracy.

Pledoarie pentru Egalitate de Gen în Procesul Electoral

Data publicării: Vineri, 11 iunie 2010
Obiectivul general al proiectului a fost de a promova egalitatea de gen în cadrul alegerilor naţionale din 2010 şi alegerile locale din 2011 din Republica Moldova. Printre principalele activităţi se include monitorizarea proceselor electorale din perspectiva de gen, elaborarea rapoartelor intermediare şi finale de monitorizare a alegerilor. Odată cu desfăşurarea acestuia proiect CPD a încurajat ONG-urile locale să dezvolte şi să desfăşoare campanii în comunități pentru a creşte participarea alegătorilor la alegeri, dar, de asemenea, pentru conştientizarea privind importanţa egalităţii de gen în alegeri. Toate proiectele au fost susţinute financiar de către Fundaţia Est Europeană din Republica Moldova.
GLOSAR
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
Statistica de gen
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
Progen în imagini
PAGINA ÎN SUS
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan