Noutăţi şi evenimente

Apel către Coaliţia pentru guvernare "Alianţa pentru Integrare Europeană”

Data publicării: Duminică, 20 februarie 2011
Descarcă fişier: recomandari pentru parlament.doc (47KB)
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) face apel către „Alia nța pentru Integrare Europeană” la respectarea şi promovarea egalităţii de gen în noul program de guvernare.

Prin considerarea acestui document, noua Coaliție pentru guvernare îşi va exprima o dată în plus, prin angajament civic şi politic, atitudinea responsabilă pe care o are pentru principiul egalităţii de gen, ca una dintre valorile europene fundamentale.

CPD îşi exprimă încrederea că partidele membre ale Alianței pentru Integrare Europeană au ca şi preocupare majoră respectarea drepturilor omului şi mizează mult pe deschiderea dvs. faţă de problemele egalității de gen, abordate de CPD în Apel.
 

ACŢIUNI PENTRU O GUVERNARE ECHITABILĂ ŞI SENSIBILĂ LA DIMENSIUNEA DE GEN

O bună guvernare poate fi realizată cu succes doar în condiţiile în care justeţea socială - unul dintre principiile acesteia - este asigurată, respectată şi promovată.
Egalitatea de gen constituie un principiu fundamental al drepturilor omului, un indicator al democraţiei şi un imperativ al echităţii sociale.

În contextul schimbărilor politice şi social-economice actuale din Republica Moldova, considerăm necesară şi oportună operarea unor îmbunătăţiri în actul guvernamental pentru promovarea şi respectarea egalităţii de gen. Acestea vor duce la schimbări majore în viaţa economică, politică şi socială a femeilor şi bărbaţilor din Moldova deoarece vor asigura acces egal la resurse, oportunităţi egale pentru realizarea potenţialului uman al tuturor cetăţenilor ţării şi un parteneriat de gen autentic. Mai mult, astfel va fi asigurată respectarea angajamentelor internaţional e şi regionale ale ţării, precum şi recomandările oferite Republicii Moldova de către Comitetul pentru Eliminarea tuturor formelor de Discriminare împotriva Femeilor (a Convenţiei pentru Eliminarea tuturor formelor de Discriminare împotriva Femeilor, CEDAW).
Luînd act de constituirea Coaliţiei de guvernare „Alianţa pentru Integrare Europeană” şi astfel, realizîndu-se coalizarea forţelor liberal-democratice întru asigurarea unei bune guvernări a ţării,
Considerînd semnarea Angajamentului pentru promovarea egalităţii de gen în alegerile parlamentare din 2009, la iniţiativa Alianţei Progen, drept un angajament plenar al semnatarilor,
Avînd în vedere ob iectivele majore ale Alianţei pentru Integrare Europeană şi considerarea problematicii de gen ca fiind una transversală şi trans-sectorială,

Accentuînd importanţa egalităţii de gen, ca fiind un drept fundamental al tuturor cetăţenilor, atribut pre-determinat al democraţiei participative şi al dezvoltării durabile, o valoare europeană indisolubil legată de însăşi natura democraţiei,
Centrul Parteneriat Pentru Dezvoltare face un apel către Alianţa pentru Integrare Europeană la respectarea şi promovarea egalităţii de gen în noul program de guvernare, şi anume:

RECOMANDĂRI PENTRU PARLAMENT
 
 • Constituirea Grupului Femeilor Parlamentare (după modelul Women’s Parliamentary Caucus) cu scopul de a accentua perspectiva femeilor în discutarea şi adoptarea proiectelor de lege şi ale altor iniţiative, precum şi pentru intensificarea activităţilor de pledoarie pentru problematica de gen. (Acest grup va funcţiona ca o structură de consultanţă şi influenţare a proceselor decizionale din perspectiva de gen. Totodată, Grupul Femeilor Parlamentare va asigura cooperarea cu sectorul asociativ de profil şi va contribui la sporirea gradului de implicare a femeilor în politică, prin activităţi derulate în afara Parlamentului).
 • Considerarea problematicii de gen ca fiind una prioritară î n activitatea Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului prin crearea unei sub-comisiei specializate.
 • Urgentarea adoptării modificărilor la Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei domestice.
 • Asigurarea şi monitorizarea implementării politicilor de gen inclusiv prin integrarea dimensiunii de gen în bugetul şi procesul bugetar naţional – buget sensibil la dimensiunea de gen (BSG) – care garantează că necesităţile şi interesele indivizilor din diferite categorii de gen sunt vizate.
 • ▪ Instituirea funcţiei de Consilier/ Ofiţer pentru Egalitate în cadrul Aparatului Parlamentului cu mandat larg (pentru problemele egalităţii de gen, vîrstă, etnii, persoane cu disabilităţi etc.).
 • Asigurarea expertizei de gen a tuturor actelor, normelor, proiectelor de lege prezentate Parlamentului spre adoptare în vederea realizării unei abordări integratoare a genului.
 • Asigurarea unei reprezentări proporţionale a femeilor şi bărbaţilor în comisiile parlamentare, în funcţie de numărul femeilor deputate şi numirea lor în componenţa tuturor comisiilor, şi nu doar a celor preocupate de probleme considerate tradiţional domenii feminine (sănătate, educaţie, protecţie socială).
 • ▪ Adoptarea şi implementarea normelor obligatorii de utilizare a limbajului non-sexist în documente oficiale, programe, planuri, politici etc.
 • Adoptarea urgentă a legislaţiei anti-discriminare.
 • Adoptarea proiectului de Lege privind modificările la Codul Muncii elaborate prin prisma dimensiunii de gen.
 • Adoptarea unor măsuri afirmative pentru sporirea participării femeilor la actul decizional, inclusiv prin adoptarea legislaţiei/ modificărilor la Codul Electoral şi la Legea cu privire la asigurarea egalităţii de şasne între femei şi bărbaţi.
 • Adoptarea modificările la Legea cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în vedere îmbunătăţirii mecanismului de im plementare al acesteia.
 • RECOMANDĂRI PENTRU PREŞEDINŢIE
 • Crearea Comisiei pentru Egalitate pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, cu mandat pentru problemele egalităţii de gen, vîrstă, etnie, persoane cu disabilităţi etc.
 • Instituirea funcţiei de Consilier/ Ofiţer pentru Egalitate în cadrul Aparatului Preşedintelui, cu mandat larg (pentru problemele egalităţii de gen, vîrstă, etnii, persoane cu disabilităţi etc.).
 • Asigurarea realizării unei expertize de gen a tuturor documentelor elaborate şi/ sau semnate de Preşedintele Republicii Moldova în vederea realizării unei abordări integratoare a genului.
 • RECOMANDĂRI PENTRU GUVERN
 • Aprobarea Programului Naţional de asigurare a egalităţii de gen pentru anii 2009-2015 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Programului naţional de asigurare a egalităţii de gen pe perioada 2009-2011, în strînsă cooperare cu societatea civilă.
 • Eficientizarea activităţii Comisiei Guvernamentale pentru egalitate între femei şi bărbaţi: 2.1. Coordonarea activităţii Comisiei Guvernamentale se va realiza la nivel de viceprim-ministru. 2.2. Membrii Comisiei Guvernamentale vor fi reprezentaţi ai ministerelor la nivel de vice-ministru şi reprezentanţi ai societăţii civile (ONG-uri, mediul academic, mass-media).
 • Direcţia Coordonarea politicilor şi asistenţă externă să deţină expertiză de gen necesară pentru asigurarea unei abordări integratoare a genului în cadrul politicilor, planurilor şi strategiilor sectoriale şi naţionale.
 • Fortificarea unităţilor de gen (gender focal points) în cadrul tuturor ministerelor, autorităţilor publice centrale şi locale.
 • Consolidarea unei bune colaborări între instituţiile guvernamentale şi Administraţia Publică Centrală cu sectorul asociativ în vederea beneficierii de expertiza de gen a reprezentanţilor organizaţiilor non-guvernamentale.
 • Fortificarea mecanismului instituţional naţional în domeniul egalităţii de gen şi în special, menţinerea şi consolidarea structurii specializate din cadrul Guvernului: Direcţia Oportunităţi egale şi prevenirea.
 • As igurarea unor instruiri pentru funcţionarii publici şi reprezentanţi ai ministerelor în vederea sporirii sensibilităţii de gen şi a atitudinilor non-discriminatorii.
 • ▪ Constituirea funcţiei de Consilier/ Ofiţer pentru Egalitate în cadrul Aparatului Guvernului cu mandat larg (pentru problemele egalităţii de gen, vîrstă, etnii etc.).
 • ▪ Urgentarea procesului de examinare şi aprobare a modificărilor la Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei domestice.
 • Antrenarea Guvernului în elaborarea sistematică a rapoartelor inclusiv prin prisma dimensiunii de gen, care să arate în ce mod programele şi bugetele sunt implem entate pentru a spori egalitatea de gen.
 • Sporirea sensibilităţii la dimensiunea de gen în procesul de planificare guvernamentală şi corespunderea/ racordarea la convenţiile internaţionale ratificate.
 • Efectuarea analizelor de gen a politicilor şi elaborarea politicilor sensibile la gen, inclusiv prin intermediul instituţionalizării de către Guvern a bugetelor sensibile la dimensiunea de gen în activităţile zilnice şi anuale referitoare la buget.
 • ▪ Asigurarea unei reprezentări proporţionale a femeilor în Cabinetul de Miniştri şi numirea lor în componenţa tuturor structurilor decizionale, şi nu doar ale celor considerate tradiţi onal domenii feminine (sănătate, educaţie, protecţie socială).
 • ▪ Adoptarea şi implementarea normelor obligatorii pentru sectorul public de utilizare a limbajului non-sexist în documente oficiale, programe, planuri, politici etc.
 • Includerea perspecitvei de gen în rpocesul educaţional la etapa pregătirii profeisonale a cadrelor didactice şi în elaborarea materialelor didactice.
 • Avizarea urgentă a modificărilor la Codul Muncii, efectuate din perspectiva de gen.
 • Includerea perspectivei de gen în politicile de sănătate în special cele cu referire la asigurările medicale, mortalitatea şi morbiditatea maternă şi programele de sănătate, cu accent pe diferenţa dintre femei şi bărbaţi privind durata medie de viaţă.

IMPORTANT: Recomandările propuse de Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” nu necesită alocări bugetare suplimentare, ci voinţă politică şi angajament plenar pentru respectarea egalităţii de gen. < br />Aceste propuneri au fost elaborate în baza documentelor internaţionale şi naţionale: Recomandările CEDAW, Recomandarea CM/Rec(2007)17 a Comitetului de Miniştri către statele membre ale Consiliului Europei privind standardele şi mecanismele de asigurare a egalităţii de gen, Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, Legea cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, Strategia Naţională de Dezvoltare etc. Includerea problematicii de gen pe agenda politică a noii guvernări va fi monitorizată de sectorul asociativ de profil.

Alte articole

Laboratorul de acţiune şi participare comunitară îşi începe activitatea

Data publicării: Marţi, 29 martie 2011
13 organizaţii neguvernamentale locale au fost selectate pentru a participa în cadrul Laboratorului de acţiune şi participare comunitară, realizat de CPD cu susţinerea financiară a Ambasadei SUA în Moldova, prin Programul de Granturi pentru Susţinerea Iniţiativelor Democratice

7 ONG-uri vor promova adoptarea Cartei Europene pentru Egalitatea Femeilor şi Bărbaţilor în viaţa locală

Data publicării: Sâmbătă, 05 martie 2011
La 5 martie 2011, reprezentante şi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale beneficiare ale proiectului „ONG-urile promovează buna guvernare”, realizat de Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, cu sprijinul financiar al Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului Academiei pentru Dezvoltare Educaţională (AED) „Consolidarea Societăţii Civile în Moldova” (MCSSP), au participat la modulul de instruire „Participare comunitară şi egalitate de gen”.

Anunţ de selectare a ONG-urilor în cadrul laboratorului de acţiune şi participare comunitară

Data publicării: Marţi, 22 februarie 2011
Laboratorul de acţiune şi participare comunitară este un program inovativ, care urmăreşte scopul de a contribui la consolidarea bunei guvernări şi a transparenţei decizionale la nivel local, prin încurajarea participării cetăţenilor din localităţile rurale în procesul decizional, public şi politic şi dezvoltarea capacităţilor ONG-urilor comunitare de responsabilizare a persoanelor şi/ sau instituţiilor publice, ale căror funcţii au impact asupra vieţii sociale şi politice din ţară.

Rezultatele 321 - 323 din 323
GLOSAR
 • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
 • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
 • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
 • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
 • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
Statistica de gen
 • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
 • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
 • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
Progen în imagini
PAGINA ÎN SUS
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan